Avant Magnum

2018
92 punts
Guia Peñín 2019
2017
92 punts
Guia Peñín 2018